Credit Management

тел : 0896 028 781

Жилищните кредити поевтиняват

Лихвите по фирмените кредити до 1 млн. евро също се понижават

Лихвите по жилищните кредити за ноември 2012 г. се понижават както спрямо предходния месец октомври, така и на годишна база, сочи статистиката на БНБ за периода. Поевтиняването е реално, тъй като същевременно се понижава и годишният процент на разходите (ГПР), включващ освен лихви и съответните такси и комисионни по заема. Така при жилищните кредити в левове средната лихва през номеври спрямо същия месец на 2011 г. се понижава с 0.73 пр.п. до 7.12%, а по жилищните кредити в евро – с 0.44 пр.п. до 7.4%. Спрямо октомври намалението на лихвата е съответно 0.21 пр.п. в лева, и с 0.5 пр.п. в евро.

Същевременно през ноември 2012 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава в сравнение с ноември 2011 г. с 0.49 пр.п. до 7.99%, а по жилищните кредити в евро – с 0.58 пр.п. до 8.04%. На месечна база понижението на ГПР при ипотечните кредити в левове е с 0.24 пр.п., а при тези в евро с 0.4 пр. п. През изминалата 2012 г. средният размер на изтеглените ипотечни кредити е 68 хил. лв., а средният им срок – 12 години.

Цената на потребителските заеми обаче на практика през ноември остава същата като през октомври, макар че на годишна база бележи понижение. През ноември 2012 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява в сравнение с ноември 2011 г. с 0.65 пр.п. до 11.29%, а по тези в евро – с 0.18 пр.п. до 9.28%. ГПР по кредитите за потребление в левове през ноември 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. намалява с 0.26 пр.п. до 13.2%, а по кредитите за потребление в евро се увеличава с 0.13 пр.п. до 10.9%.

През ноември 2012 г. спрямо ноември 2011 г. средният лихвен процент по депозитите с на граждани в левове се понижава с 0.69 пр.п. до 4.78%, а по тези в евро – с 0.51 пр.п. до 4.26%. В сравнение с октомври 2012 г. разликата е незначителна.

При фирмените кредити като цяло през ноември се наблюдава слабо понижение на лихвите на месечна база, като спадът на годишна база обаче е драстичен. Скачат лихвите единствено при кредити с размер над 1 млн. евро, но договорени в лева. Така през ноември 2012 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2011 г. с 1.16 пр.п. до 8.06%, а по тези, договорени в евро – с 1.03 пр.п. до 7.41%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 1.39 пр.п. до 9.36%, а по тези, договорени в евро, намалява с 1.23 пр.п. до 8.29%.

През ноември 2012 г. спрямо октомври 2012 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.09 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.21 пр.п. при кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той се повишава с 0.68 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0.36 пр.п.

klassa.bg 02.01.2013

www.invest-bulgaria.net