Credit Management

тел : 0896 028 781

Кредитирането за корпоративния сектор ще расте умерено

Според "Уникредит Булбанк" през 2013 г. лихвите по заемите ще намаляват по-бързо от тези по депозитите

 

Умерен ръст на кредитирането за бизнеса, все още слаба активност при финансирането на домакинствата и постепенно стабилизиране на обема проблемни заеми в банковите портфейли. Това са част от прогнозите на "Уникредит Булбанк" за развитието на банковия сектор в България през 2013 г.

Анализаторите от финансовата институция очакват през предстоящата година да се запази посоката на постепенно намаляване на лихвите, като темповете на понижение в цената на кредитите ще изпреварват тези на предлаганата доходност по депозитите. Това ще доведе до допълнително свиване на намаляващия в последните години нетен лихвен доход на банките, а съответно и до понижаване на печалбите им, като очакваният спад е със 17% спрямо отчетеното през 2012 г.

Слабо раздвижване

Според прогнозата на "Уникредит Булбанк" през 2013 г. обемът на кредитирането за корпоративния сектор ще се увеличи с 4.7% в сравнение с ръст от 5 на сто за 2012%. Един от основните двигатели на нарастването ще бъдат заемите за малки и средни предприятия, включително покрай започването на няколко инициативи, свързани с финансиране със средства от Европейския съюз. Заемите към компаниите от сектора на селското стопанство също ще продължат да отчитат двуцифрени темпове на растеж, което ще допринесе за общия ръст. Във фокуса на банките ще останат и кредитите за подобряване на енергийната ефективност, а към втората половина на годината се очаква и активизиране по линия на предоставянето на оборотно финансиране на експортно-ориентирани компании.

Общият ръст в корпоративния сектор обаче ще остане малко по-нисък в сравнение с 2012 г. заради прекратяването на влиянието на някои единични фактори, обясни главният икономист на "Уникредит Булбанк" Кристофор Павлов. Става въпрос например за инвестициите в проекти за възобновяеми енергийни източници, които движеха ръста на корпоративните заеми. Друг подобен фактор ще е и довършването на някои големи търговски центрове, чието финансиране беше договорено още преди началото на кризата, уточни икономистът.

Намаляващи лихви

Същевременно, търсенето и съответно отпускането на заеми за физически лица ще остане на относително непроменени в сравнение с 2012 г. равнища, прогнозираха от финансовата институция. Депозитите на населението обаче ще продължат да нарастват, макар и с по-умерени темпове – очакваният ръст за 2013 г. е със 7.6% спрямо 11.7% за 2012 г.

"В условията на все още ниско търсене на кредит от домакинствата и запазване на умерените темпове на растеж на кредита за фирми, подобряването на ликвидността ще намери израз най-вече в по-нататъшното намаляване на лихвите", коментира Павлов. Според него при този процес лихвите по кредитите ще спадат с по-бързи темпове в сравнение с тези по депозитите – очакваното понижение ще е със съответно 46 и 28 базисни точки. Така, спредът между лихвите по кредити и депозити ще се свие с нови 18 базисни точки през 2013 г. Намаляването му от своя страна ще доведе и до допълнителен спад на нетните лихвени доходи в банковата система. В резултат, нетните печалби на банките също ще продължат да се свиват – според прогнозата на "Уникредит Булбанк" към края на годината финансовият резултат на сектора ще е в размер на 471 млн. лв., което ще е със 17% по-малко в сравнение с 2012 г.

Изчистване на портфейлите

Върху резултатите на банките ще продължат да тежат и все още високите провизии срещу потенциални загуби от обезценки на кредити. Очакванията на анализаторите от финансовата институция са през 2013 г. обемът им да е в размер на 1.17 млрд. лв., Тази сума обаче ще е с 3.2% по-малка в сравнение с отчетеното през 2012 г., а през 2014 г. ще намалее с още 8.6% до 1.07 млрд. лв. Така, според "Уникредит Булбанк", 2014 г. ще бъде последната година, в която ще се наблюдават завишени нива на провизиране в системата. Към този момент се очаква да приключи и процесът на изчистване на загубите, натрупани в резултат на спукването на балона в имотния сектор и на рецесията през 2009 г.

"Изчистването на балансите се ускори в края 2012 г.", отбеляза Кристофор Павлов, като посочи, че фактор за това е била намалялата в последните години и особено през 2012 г. уязвимост на банките. "Сега изчистването на балансите изглежда по-лесно, тъй като доверието в банките е стабилно и банките са в заключителната фаза на процеса на абсорбиране на загуби и еднократно излизане дори и на голяма загуба се преглъща по-лесно", допълни той. Според прогнозата му, през 2013 г. обемът на лошите кредити в банковите портфейли ще остане завишен, но настоящето им равнище е "управляемо и няма да доведе до спасяване на банки със средства на българските данъкоплатци". През следващите месеци делът им спрямо общо отпуснатите от банките заеми за бизнеса и домакинствата ще се движи разнопосочно, като към края на 2013 г. ще остане без съществена промяна спрямо година по-рано. По данни на БНБ, към края на 2012 г. делът на необслужваните кредити (с просрочия над 90 дни) е 16.62% при 17.25% към края на септември.

capital.bg - 11.02.2013

www.invest-bulgaria.net