Credit Management

тел : 0896 028 781

Факторинг

„Кредит Менджмънт” предлага бързо финансиране на български фирми, чрез консултации за избор на Факторинг Компания, с цел повишаване на ликвидността и сигурността при планиране на Вашата дейност.

Факторингът е финансова услуга, която включва следните компоненти:

  • Финансиране на търговски вземания, без допълнителни обезпечения

Фирмите, извършващи регулярни доствки към своите контрагенти, при условия на отложено плащане, биха могли да получават до 90% от стойността на издадените фактури до броени дни от издаване на фактурата, както и да договарят по-дълги периоди на отложено плащане, да увеличават обема на продажбите и да печелят нови клиенти.

  • Управление и събиране на търговски вземания

Условията на оложено плащане често предполагат инвестиции в административен ресурс в събиране на вземанията. Използвайки Факторинг услугата, възлагате събирането и управлението на Факторинг Компанията, като ограничавате административния ресурс и подобрявате събираемостта на вземанията.

  • Кредитен контрол

Използвайки Факторинг усугата, фирмите получават постоянен мониторинг върху платежното поведение на клиентите си, както и активно управление на просрочени плащания, което ограничава загубите от несъбираеми вземания.

  • Покритие на кредитен риск

Ограничаване на риска от неплащане на контрагенти в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност.

 

Предимства на ФАКТОРИНГ услугата:

  • Ликвидност - бързо и ефективно финансиране на Вашите вземания
  • Поемане на риска – финансираните вземания са застраховани, в случай на неплатежоспособност или фалит на клиента Ви
  • Събиране на вземания - събирането, контрола и мениджмънта на финансираните вземания са отговорности на Факторинг компанията.
www.invest-bulgaria.net